/
Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe w Invest-Tech Sp z o.o.

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe w Invest-Tech Sp z o.o. w Toruniu obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

 

§ 1

PREAMBUŁA

1.Celem niniejszego dokumentu jest ułatwienie i przyśpieszenie oraz ujednolicenie warunków obrotu gospodarczego pomiędzy Invest-Tech Sp. z o. o. a Kontrahentami.

2.Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane OWH) stanowią ogólne warunki umów
w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i stosuje się je do umów sprzedaży, dostawy oraz innych umów handlowych zawieranych przez Invest-Tech Sp. z o.o. w Toruniu (dalej zwane IT) jako stronę zobowiązaną do dokonania dostawy, świadczenia usług itp., z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego i w innych formach przewidzianych prawem (zwanych dalej Kupującym).

 

§ 2

ZNACZENIE POJĘĆ

1.Pojęcia użyte w OWH oraz w innych dokumentach IT mają znaczenie zgodne ze znaczeniem przyjętym według Słownika języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, za wyjątkiem pojęć, którym poszczególne dokumenty nadają wyraźnie inne znaczenie.

2.Poniższym pojęciom na potrzeby OWH i umów nadaje się następujące znaczenie:

a)Towar – przedmiot, materiał, usługa oferowane przez IT  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem robót budowlanych.

b)Termin wykonania - oznacza termin przygotowania Towaru do wydania Kupującemu z magazynu lub do rozpoczęcia transportu i liczony jest w dniach roboczych począwszy od dnia następnego po dniu zawarcia Umowy;

c)WZ – dokument potwierdzający wydanie przez IT i przyjęcie przez Kupującego Towaru w określonej ilości, który zawiera numer dokumentu, datę wydania, listę towarów. W przypadku braku odesłania/podpisania przez Kupującego WZ bez uzasadnionej przyczyny i jednoczesnym braku przesłania uwag co do niezgodnej z Umową ilości Towaru (z zastrzeżeniem § 13 ust. 20) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy, za dokument WZ będzie uznawany list przewozowy potwierdzający dostawę.

d)Wada nieistotna – wada, która nie powoduje, że Towar jest bezwartościowy lub nieprzydatny do celu wynikającego z Umowy.

e)Ciężki uszczerbek na zdrowiu – zgodnie z art. 156 § 1 kodeksu karnego.

f)Towar na specjalne zamówienie Kupującego – Wyrób nietypowy dla Invest-Tech Sp. z o.o. – wyrób, który według IT wymaga specyficznej produkcji (np. jest nietypowych wymiarów, wymaga specjalnej obróbki) lub wykonania transakcji handlowych (np. zakupu materiału przez IT) pod indywidualne potrzeby danego Kupującego. Jeżeli w Umowie nie określono inaczej, to wyrób jest przygotowywany i pakowany wg standardów wewnętrznych IT lub wg technologicznego standardu producenta.

g)Dzień roboczy – IT przyjmuje, iż dzień roboczy oznacza dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, z wyłączeniem dni, w których IT nie pracuje, o czym informuje na żądanie Kupującego.

h)Umowa – stosunek zobowiązaniowy powstały pomiędzy IT i Kupującym w oparciu o niniejsze OWH, w szczególności w sytuacjach oznaczonych w § 4. Na potrzeby niniejszego OWH za Umowy uważa się również potwierdzone przez IT zlecenie lub zamówienie.

i)Koszty obsługi zamówienia – koszty, które Kupujący zobowiązany jest ponieść w przypadku wycofania się Kupującego po spakowaniu i zablokowaniu Towaru na jego rzecz, dokonaniu zmiany
w zawartej Umowie lub w przypadku dokonania zwrotu Towaru, w wysokości ustalonej przez IT indywidualnie w każdym przypadku (nie więcej niż 20% wartości przedmiotu Umowy, jednak nie mniej niż 50 zł), pod warunkiem, iż wycofanie zamówienia lub zwrot Towaru lub zmiana przedmiotu Umowy jest możliwe i IT wyrazi na to uprzednio zgodę w formie dokumentowej lub pisemnej (w przypadku umów zawartych w tej formie). Koszty te mogą obejmować także koszty administracyjne, operacyjne, logistyczne, magazynowania, transportowe, a także opłaty, podatki i inne daniny publiczne. W sytuacji, kiedy wskazane wyżej koszty miałyby przekroczyć 20% wartości przedmiotu Umowy, IT może wyrazić zgodę, o której mowa powyżej, po uprzedniej akceptacji pokrycia wyższych kosztów przez Kupującego.  

j)Standardowe opakowanie -  Jeżeli w Umowie nie określono inaczej, to wyrób jest przygotowywany i pakowany według standardów wewnętrznych IT lub wg technologicznego standardu producenta.

k)Wada ukryta – wada wyrobu, której nie można wykryć przy zachowaniu należytej staranności przy odbiorze dostawy. Braki ilościowe i wady kształtu, a także powierzchni nie są wadami ukrytymi.

l)Przedstawiciel IT – handlowiec, asystent handlowca, opiekun handlowy, opiekun klienta lub inna osoba, z którą Kupujący prowadzi korespondencję, a także współpracuje przy pozyskiwaniu ofert oraz zawieraniu i realizacji poszczególnych umów.

m)IT i Kupujący – znaczenie tożsame z nadanym im w § 1 ust. 2 (Preambuła).

 

§ 3

ZAKRES STOSOWANIA

1.Niniejsze OWH stanowią integralną cześć umów i wiążą IT i Kupującego w całości, o ile Strony nie postanowią inaczej w Umowie. Wyłączeniu ulegają wszelkie ogólne warunki (w tym wzorce) umów drugiej strony.

2.Propozycje składane przez IT, w szczególności informacje handlowe i dane zawarte w katalogach, folderach reklamowych, na stronach Internetowych, na portalach społecznościowych i w cennikach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o ile nie jest to wyraźnie stwierdzone w danym piśmie.

3.W przypadku przedstawienia Kupującemu przez IT w informacji handlowej lub ofercie bardziej restrykcyjnych dla Kupującego warunków niż wskazane w OWH – zastosowanie mają te warunki,
a OWH znajdują wówczas zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w ofercie lub informacji handlowej. 

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY

1.Do zawarcia Umowy w rozumieniu OWH dochodzi w następujących sytuacjach:

a)w przypadku złożenia zamówienia lub udzielenia zlecenia przez Kupującego i potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji przez IT w równoważnej formie;

b)w przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej;

c)na warunkach określonych w Umowie ramowej, o ile taka została między Kupującym i IT zawarta;

d)w przypadku złożenia zamówienia lub udzielenia zlecenia przez Kupującego i niezwłocznego przystąpienia przez IT do faktycznej realizacji Umowy.

2.Każdorazowa zmiana Umowy wymaga wyraźnej akceptacji przez IT w równoważnej formie lub niezwłocznego przystąpienia przez IT do faktycznej realizacji Umowy na nowych warunkach.

3.Złożenie oferty lub informacji handlowej, a także zamówienia lub zlecenia przez Kupującego nie powoduje rezerwacji mocy produkcyjnej, ani stanów magazynowych do momentu zawarcia Umowy.

4.Kupujący oświadcza, iż nabywa od IT Towary świadomie i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

§ 5

CHARAKTER UMÓW

1.Umowa może mieć charakter jednorazowy lub ciągły.

2.W przypadku umów o charakterze ciągłym, Strony określą w Umowie podział Towarów w okresowych planach dostaw z rozbiciem na poszczególne miesiące lub inne okresy.

3.Jeżeli pojedyncze zamówienie, po pisemnym uzupełnieniu przez Kupującego Umowy, przekroczy ilości Towarów przewidziane w Umowie, IT  może dostarczyć zwiększoną ilość Towaru lub odmówić dostawy co do całości lub części zwiększonej ilości Towaru. Towary przekraczające ilości wskazane
w Umowie zostaną dostarczone po cenach ustalonych przez IT.

4.W  żadnym wypadku braku reakcji IT nie można uznać za milczące przyjęcie proponowanych przez Kupującego warunków, chyba, że co innego wyraźnie wynika z zawartej w formie pisemnej Umowy ramowej.

 

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.W przypadku odstąpienia przez Kupującego lub IT od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego (w tym rezygnacji z zakupu lub usługi przez Kupującego), IT może naliczyć karę w wysokości 20% wartości Umowy brutto.

2.W przypadku odstąpienia przez Kupującego lub IT od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Kupującego (w tym rezygnacji z zakupu lub usługi przez Kupującego),  w sytuacji, gdy przedmiot Umowy stanowi Towar przygotowany na specjalne zamówienie Kupującego, poza karą umowną określoną w ust. 1. powyżej, IT przysługuje zwrot wszelkich kosztów związanych z wytworzeniem przedmiotu Umowy,w szczególności kosztów materiału, transportu oraz kosztów wytworzenia, przetworzenia
i magazynowania przedmiotu Umowy oraz utraconych korzyści w zakresie przekraczającym karę umowną oraz koszty obsługi zamówienia (które mogą być dochodzone jednocześnie).

3.Prawo odstąpienia od Umowy przez IT z przyczyn leżących po stronie Kupującego,
w szczególności braku lub opóźnienia zapłaty (nawet częściowej) lub utraty lub pogorszenia możliwości płatniczych Kupującego, może nastąpić do upływu terminu przedawnienia roszczeń IT o zapłatę lub innych wynikających z danej Umowy.

4.W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez IT przekracza kary umowne określone
w ust. 1 - 3 IT może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, w tym utraconych korzyści,
na zasadach ogólnych.

 

 § 7

CENY

1.O ile nie uzgodniono inaczej, Strony obowiązują ceny i warunki ustalone w Umowie.

2.Ceny zapisane zgodnie z ust. 1 są cenami netto, które będą powiększone o należny podatek od towarów i usług oraz inne należne podatki lub inne należności publiczno-prawne (w tym także opłaty celne, dodatkowe opłaty związane np. z wyczerpaniem kontyngentu celnego itp.).

 

§ 8

PŁATNOŚCI

1.O ile Strony nie uzgodniły inaczej, cena podlega zapłacie w formie całkowitej przedpłaty przed uruchomieniem realizacji Umowy, na podstawie faktury pro forma, na oznaczony na fakturze rachunek bankowy IT, z zastrzeżeniem postanowień § 9 (Odroczony termin płatności). Za datę zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowym IT. Koszty realizacji zapłaty, w tym koszty związane
z przewalutowaniem ponosi w  całości Kupujący.

2.Kupujący zobowiązuje się do pokrycia na rzecz IT wszelkich należności
publiczno-prawnych, których obowiązek uiszczenia powstał po złożeniu zamówienia
wraz z zapłatą faktury lub terminie 14 dni od doręczenia mu wezwania, jeżeli okoliczność ta powstała już po wystawieniu i uregulowaniu faktury.

3.W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny, IT ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa. IT zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wyżej wskazane odsetki na zasadach ogólnych, uwzględniając w tym możliwość dochodzenia odszkodowania, także z tytułu utraconych korzyści.

4.W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny za uprzednio dostarczone Towary, przekraczającego 14 dni, IT może wstrzymać się z wykonaniem dalszej części danej Umowy lub kolejnej Umowy do czasu zapłaty. Ponadto, IT ma prawo wstrzymać się z już rozpoczętą lub odmówić rozpoczęcia realizacji Umowy, jeżeli poweźmie wiadomość, iż po stronie Kupującego występuje lub może wystąpić brak możliwości płatniczych, chociażby co do części wynagrodzenia lub wszelkich innych opłat przysługujących IT z tytułu realizacji Umowy.

5.Odpowiedzialność za następstwa wstrzymania się  przez IT z wykonaniem Umowy w skutek opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny lub problemów finansowych Kupującego w całości obciąża Kupującego i nie może być przenoszona na IT.

6.Zastosowanie sankcji, opisanej w ust. 4, nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny i odbioru Towaru, przy czym odbiór Towaru może nastąpić  bądź to w przypadku uregulowania wszelkich wymagalnych płatności, bądź w przypadku dokonania całkowitej przedpłaty za dany Towar.

7.Uzgodnienie skonta wymaga zawarcia odrębnej Umowy w formie pisemnej. Ustalenia w innej formie nie wiążą IT.

 

§ 9

ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI

1.IT może przyznać Kupującemu odroczony termin płatności do 30 dni, na wniosek Kupującego przedłożony Zarządowi IT za pośrednictwem opiekuna handlowego danego Kupującego.

2.Wniosek o odroczony termin płatności może zostać złożony po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) Wnioskodawca zawarł z IT trzy Umowy, na podstawie których płatność za Towar lub usługę nastąpiła przed dostawą lub wykonaniem usługi (przedpłata na podstawie faktury pro forma).

2) Wnioskodawca zawarł kolejne trzy Umowy, na podstawie których płatność za Towar lub usługę nastąpiła w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze.

3.Odstępstwo od warunków udzielenia odroczonego terminu płatności jest możliwe wyłącznie za wyraźną zgodą Prezesa Zarządu IT.

4.Niedotrzymanie warunków płatności przez Kupującego powoduje utratę przyznanego odroczonego terminu płatności i wykonanie kolejnej Umowy będzie wymagało ponownego spełnienia warunków, wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 2.

5.IT ma prawo do zmiany lub wycofania udzielonego odroczonego terminu płatności, wedle własnego uznania, w przypadku niekorzystnej historii lub sytuacji płatniczej Kupującego.

 

§ 10

SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1.Jeśli Kupujący mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (odbiorca zagraniczny) odbiera Towar oraz transportuje lub wysyła go do kraju trzeciego (spoza Unii Europejskiej), zobowiązany jest przedłożyć IT wymaganą przepisami podatkowymi kopię dokumentu, w którym organ określony w przepisach celnych potwierdził wywóz Towarów zgodnych z treścią Umowy poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli dokument ten nie zostanie przez Kupującego przedłożony
w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu odebrania Towarów, IT obciąży kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczanych Towarów. Jeżeli dokument ten zostanie następnie przedstawiony przez Kupującego, IT skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.

2.W przypadku dostaw z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Kupujący winien podać IT swój ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, pod jakim prowadzi działalność na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska kraju Unii Europejskiej oraz przedstawić dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że dostarczone przez IT Towary zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, tj. w szczególności: dokumenty przewozowe otrzymane przez przewoźnika lub spedytora, odpowiedzialnego za wywóz Towarów
z terytorium Polski, z których jednoznacznie wynika, że Towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. W sytuacji braku listu przewozowego, z którego jednoznacznie wynika, że Towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego niż Polska kraju Unii Europejskiej Kupujący zobowiązany jest przedstawić inne dokumenty jednoznacznie potwierdzające dostarczenie Towarów do odbiorcy w kraju docelowym takie jak: dokumenty dotyczące ubezpieczenia i frachtu, dokumenty potwierdzające zapłatę za Towar, potwierdzenie odbioru Towarów przez nabywcę w kraju docelowym. Jeżeli Kupujący nie przedstawi powyższych dokumentów w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odebrano Towary, IT obciąży kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczonych Towarów. Jeżeli wymienione powyżej dokumenty zostaną następnie przedstawione przez Kupującego, IT skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.

 

§ 11

ZABEZPIECZENIA

1.IT może uzależnić realizację Umowy na każdym etapie jej realizacji od udzielenia zabezpieczenia płatności przez Kupującego na jego koszt. Zabezpieczenie musi zostać zaakceptowane pisemnie przez IT i może w szczególności przyjąć formę poręczenia, poręczenia wekslowego, akredytywy, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawu rejestrowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub kaucji gotówkowej.

2.Zabezpieczenie, o którym mowa wyżej musi przewidywać jego bezwarunkową wypłatę na pierwsze żądanie IT w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zgłoszenia żądania lub inne warunki adekwatne do ustalonej formy zabezpieczenia. Pisemna akceptacja IT nie zwalnia Kupującego
z obowiązku wniesienia zabezpieczenia zgodnego z niniejszymi OWH na koszt Kupującego.

3.W przypadku zmiany warunków Umowy Kupujący zobowiązany jest do wniesienia na swój koszt, uprzednio zaakceptowanego przez IT, zabezpieczenia w formie uwzględniającej wprowadzone zmiany, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dokonania zmian.

4.Jeśli wartość ustanowionych zabezpieczeń przekracza zabezpieczone należności, włącznie
z należnościami ubocznymi, w szczególności odsetkami, kosztami lub innymi należnościami wynikającymi z Umowy, o więcej niż 10 %, IT na wezwanie Kupującego zwolni nadwyżkę zabezpieczeń wg wyboru IT, na koszt Kupującego.

 

§ 12

WŁASNOŚĆ TOWARU

1.Do czasu całkowitej zapłaty wszelkich należności za daną dostawę Towarów, Towary te pozostają własnością IT. IT ma prawo przenieść prawa przysługujące mu wobec Kupującego z tytułu Umowy na podmiot trzeci na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, bez zgody Kupującego.

2.W przypadku wykorzystania lub przetworzenia Towaru określonego w ust. 1 przez Kupującego lub jego połączenia albo pomieszania z innymi rzeczami w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, uważać się będzie, że IT stał się współwłaścicielem nowej rzeczy lub masy majątkowej powstałej z przetworzenia, połączenia lub pomieszania. Udziały we współwłasności oznacza się według stosunku wartości rzeczy przetworzonych, połączonych lub pomieszanych.

3.Zbycie przez Kupujący Towaru określonego w ust. 1 przed uiszczeniem całości ceny jest bezskuteczne względem IT.

4.W przypadku opóźnienia w zapłacie za dostarczony Towar przez Kupującego, IT może wedle swojego uznania, niezależnie od innych postanowień niniejszych OWH:

a)żądać zwrotu wydanych Kupującemu Towarów, za które należności nie zostały uiszczone wraz
z obowiązkiem pokrycia przez Kupującego kosztów ewentualnego magazynowania, transportu oraz kosztów administracyjnych;

b) zwrotu rzeczy powstałej z ich przetworzenia, połączenia bądź pomieszania wraz z obowiązkiem pokrycia przez Kupującego kosztów przywrócenia Towarów do stanu poprzedniego lub odszkodowania z tytułu obniżenia wartości danego Towaru;

c) żądać zapłaty całości ceny Towarów wraz z maksymalnymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie
w zapłacie oraz pokryciem przez Kupującego ewentualnych kosztów obsługi zamówienia.

5.W przypadku wystąpienia przez IT z żądaniem zwrotu dostarczonych Towarów, Kupujący jest zobowiązany zwrócić wydane, a nieopłacone Towary na własny koszt i ryzyko w terminie 14 dni od chwili skierowania żądania. Koszty zwrotu obejmują w szczególności koszty załadunku, transportu
i rozładunku w miejscu wskazanym przez IT oraz koszty obsługi zamówienia. W przypadku kiedy w wyniku weryfikacji Towaru okaże się, iż nie jest on pełnowartościowy tj. w szczególności został uszkodzony, nosi ślady użytkowania, został poddany modyfikacji, obróbce lub został zabudowany, IT może według własnego wyboru podjąć decyzję o zmianie sposobu świadczenia przez Kupującego,
z uwzględnieniem postanowień § 12 ust. 2.

6.Uprawnienia wskazane w ust. 5 przysługuje IT także w sytuacji, gdy po zawarciu Umowy wysoce prawdopodobne będzie, że należności z tytułu danej Umowy zawartej z Kupującym są zagrożone wskutek braku możliwości płatniczych Kupującego lub pogorszeniu się jego sytuacji, niezależnie od momentu, w którym IT poweźmie wiadomość o braku możliwości płatniczych Kupującego
lub pogorszeniu się jego sytuacji.

 

§ 13

REALIZACJA DOSTAW

1. Terminowa realizacja Umowy nastąpi pod warunkiem posiadania przez IT Towarów zamówionych przez Kupującego. Jeżeli z powodu braku zamówionych Towarów w magazynach IT zrealizowanie Umowy nie będzie możliwe w uzgodnionym przez Strony terminie, IT zrealizuje zamówienie niezwłocznie po zakupie lub wyprodukowaniu Towarów objętych Umową lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

2. O ile w Umowie nie uzgodniono inaczej realizacja dostawy odbywa się za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora wybranego przez IT. Miejscem dostawy jest adres wskazany przez Kupującego w Umowie. Jeżeli Kupujący nie poda w Umowie adresu dostawy, IT może dokonać dostawy według własnego uznania do jednego z poniższych miejsc:

a) do dowolnego miejsca, w którym wykonywana jest działalność Kupującego;

b)  pod adres Kupującego wskazany w Rejestrze Przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej;

c) do miejsca wcześniej zrealizowanych dostaw.

3. Termin wykonania Umowy zaczyna biec w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez IT lub podpisania Umowy w formie pisemnej, pod warunkiem uzgodnienia w Umowie wszystkich szczegółów zamówienia oraz spełnienia przez Kupującego wszystkich obowiązków, w szczególności przedłożenie urzędowych zaświadczeń (jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu Umowy są wymagane) oraz złożenie na rzecz IT ustalonych zabezpieczeń.

4. Niedotrzymanie terminu dostaw przez IT uprawnia Kupującego do pisemnego odstąpienia od Umowy wraz z uzasadnieniem (pod rygorem braku skutków prawnych) wyłącznie po uprzednim pisemnym wyznaczeniu IT dodatkowego terminu wykonania dostawy nie krótszego niż 30 dni roboczych.

5. W przypadku zwłoki IT odpowiada zgodnie z zapisami § 18 za szkody poniesione przez Kupującego
z powodu zwłoki w realizacji dostawy. W przypadku zwłoki w dostawie IT niezwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym okresie zwłoki. W tej sytuacji Kupujący winien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zwłoce IT, poinformować IT o szacowanej wysokości szkody z tytułu powstałej zwłoki, pod rygorem utraty uprawnienia do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Kupujący jest zobowiązany do podjęcia starań celem ograniczenia powstałej szkody. W przypadku, gdy Kupujący po pisemnym uzgodnieniu z IT dokona zakupów w celu ograniczenia szkody w realizacji Umowy, co do której nastąpiła zwłoka, IT zwróci Kupującemu zgłoszone i udokumentowane dodatkowe uzasadnione koszty zakupu celem pokrycia szkody oraz udowodnione szkody powstałe w związku ze zwłoką w dostawie, pomniejszone
o wysokość wynagrodzenia, które Kupujący uiściłby na rzecz IT w braku zwłoki. W przypadku, gdyby Kupujący nie dopełnił swoich obowiązków w zakresie ograniczenia szkody zgodnie z niniejszym ustępem, odpowiedzialność IT za szkody z tytułu zwłoki ograniczy się do wysokości takiej szkody, jaka pozostałaby po wykonaniu przez Kupującego obowiązków, wynikających z niniejszego ustępu.

6. Wszelkie terminy wykonania wskazane w ofertach, informacjach handlowych, cennikach, reklamach, ogłoszeniach, materiałach na portalach społecznościowych oraz stronach Internetowych itp. liczone są w dniach roboczych począwszy od dnia następnego po dniu zawarcia Umowy
i oznaczają termin przygotowania Towaru do wydania Kupującemu z magazynu lub do rozpoczęcia transportu, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż przez dzień przygotowania Towaru do wydania lub rozpoczęcia transportu w danym tygodniu roku kalendarzowego rozumie się każdy dzień roboczy danego tygodnia.

7. W przypadku, gdy transport organizuje IT, określenie trasy transportu, środka transportu oraz spedytora lub przewoźnika leży po stronie IT, z zastrzeżeniem § 13 ust. 9.

8. Jeśli transport objęty Umową określającą trasę do wskazanego w Umowie miejsca
w przewidywalnym terminie okaże się znacznie utrudniony lub niemożliwy z przyczyn nie  leżących po stronie IT, IT jest uprawniony do dostarczenia Towarów inną drogą lub do innego miejsca. Powstałe
w ten sposób dodatkowe koszty ponosi Kupujący.

9.Kupujący zobowiązany jest zapewnić możliwość dojazdu do miejsce dostawy drogami krajowymi lub międzynarodowymi (nieposiadającymi ograniczeń), natomiast w razie konieczności poruszania się drogami niższej kategorii, Kupujący uzyska na własny koszt i własnym staraniem wszelkie niezbędne zgody, zezwolenia, pozwolenia itp. (w szczególności w przypadku ograniczeń gabarytowych lub tonażowych).

10.IT może ubezpieczyć Towar na koszt Kupującego tylko na jego wyraźne pisemne polecenie lub
w oparciu o stosowny zapis w Umowie, na zasadach oznaczonych w warunkach ubezpieczenia oferowanych przez danego przewoźnika, który dostarcza poszczególny Towar.

11. IT będzie pakował Towary w sposób umożliwiający ich przetransportowanie do miejsca dostawy. Koszty opakowania oraz innych środków ochronnych obciążają Kupującego, chyba że strony wyraźnie ustanowiły inaczej w Umowie.

12. IT może realizować dostawy częściowe.

13. W przypadku, gdy Kupujący sam odbiera Towar, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, wszelkie ciężary oraz ryzyko uszkodzenia i utraty Towarów przechodzą na Kupującego z chwilą podstawienia Towaru do odbioru lub z chwilą załadunku Towaru (lub danej jego części), jeżeli
z postanowień Umowy wyraźnie wynika, iż do załadunku zobowiązany jest IT. W przypadku dokonywania załadunku przez IT, Kupujący zobowiązany jest do wskazania umiejscowienia poszczególnych ładunków Towaru w pojeździe oraz zabezpieczenia Towaru w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dozwolone naciski dla poszczególnych osi pojazdu, sposób transportu był zgodny z przepisami prawa oraz niemożliwe było przemieszczanie się (w tym uszkodzenie) Towaru podczas transportu i czynności z nim związanych. Ponadto Kupujący ze względów bezpieczeństwa dokona na dzień przed planowanym odbiorem Towaru awizacji pojazdu oraz informacji o danych identyfikujących kierowcę wraz ze wskazaniem czy posiada on wymagany rodzaj uprawnień do kierowania pojazdem, na adres poczty elektronicznej logistyka@invest-tech.pl i adres poczty elektronicznej właściwego Przedstawiciela IT.

14. Jeśli Umowa określa, iż Kupujący sam dokona odbioru Towarów objętych dostawą, odbiór  nastąpi bezpośrednio po zgłoszeniu przez IT gotowości do wydania Towaru w zakładzie wskazanym przez IT, składzie celnym, porcie lub w magazynie IT lub w innym miejscu wskazanym przez IT. Koszty związane z odbiorem ponosi Kupujący.

15. O ile nie ustalono inaczej, Kupujący zobowiązany jest odebrać przedmiot zamówienia niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych) po powiadomieniu o jego gotowości do wydania przez IT. 

16.Jeśli odbiór nie zostanie dokonany przez Kupującego, nie nastąpi w terminie określonym Umową lub będzie niekompletny z okoliczności nieleżących  po stronie IT, wówczas IT wedle swego wyboru jest uprawnione do wysyłki Towaru bez oczekiwania na jego odbiór przez Kupującego i na jego koszt lub do składowana Towaru na koszt i ryzyko Kupującego oraz wystawienia z tego tytułu faktury VAT. Proces przechowywania takiego Towaru może zostać przekazany na zewnątrz (stronie trzeciej) na koszt i ryzyko Kupującego.

17. W sytuacji, o której mowa w § 13 ust. 15, niezależnie od innych uprawnień wynikających z OWH lub Umowy, IT jest uprawnione do wystawienia faktury VAT za zrealizowanie Umowy na rzecz Kupującego w związku z gotowością Towaru do jego wydania i umożliwienia Kupującemu odbioru.

18.Jeżeli Kupujący zrezygnuje ze złożonego zamówienia (pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody IT) będzie zobowiązany do poniesienia kosztów obsługi zamówienia.

19. Sposoby wydania Towaru według poszczególnych rodzajów jednostek miar i wag:

a)wagowe (kg/tony): Wartości wagowe są ustalane według ważenia dokonywanego przez IT lub jego dostawców. Cena Towaru jest ustalana według wagi rzeczywistej Towaru, o ile Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej. O ile jest to prawnie dozwolone, waga może wedle wyboru IT zostać ustalona normatywnie bez ważenia. Wydanie Towaru odbywa się wedle wagi rzeczywistej wskazanej
w dokumencie W/Z.

b)ilościowe (sztuki): Towar wydawany w sztukach, Wydanie Towaru odbywa się wedle ilości rzeczywistej wskazanej w dokumencie W/Z.

c)według długości (metry bieżące/mm) Towar wydawany w ustalonej jednostce długości. Wydanie Towaru odbywa się wedle długości rzeczywistej wskazanej w dokumencie W/Z.

20. Mając na uwadze charakter oferowanych Towarów  zastrzega się na korzyść IT margines ilościowy w realizacji zamówienia na poziomie +/- 15% względem przyjętego zamówienia, na co Kupujący nieodwołalnie wyraża zgodę z chwilą zawarcia Umowy.

 

§ 14

PROCEDURA ODBIOROWA

1. Przekazanie Towaru będzie się odbywało na podstawie dokumentu W/Z.

2. Kupujący winien zbadać Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu co do ilości i wad widocznych Towaru lub opakowania (w tym uszkodzenia powstałe podczas transportu).

3.W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w § 14 ust. 2, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie wpisać stosowne uwagi do dokumentu W/Z i powiadomić Przedstawiciela IT (odpowiedzialnego za przyjęcie zamówienia do realizacji) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli ilość ewentualnych uwag uniemożliwi wpisanie zastrzeżeń do dokumentu W/Z wówczas Kupujący powinien sporządzić z osobą dostarczającą lub wydającą Towar stosowny protokół.

4. Jeżeli Kupujący nie stwierdził wadliwości Towarów objętych dostawą przy ich odbiorze w skutek niedokonania kontroli albo niezachowania należytej staranności przy dokonywaniu kontroli Towarów, jego uprawnienie do żądania usunięcia wad zostaje wyłączone. Brak zgłoszenia i wpisania do dokumentu W/Z lub protokołu uwag przez Kupującego oznacza, iż potwierdza on brak wad, o których mowa w § 14 ust. 2.

5. Kupujący nie jest uprawniony do odmowy przyjęcia przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej Towaru lub usługi.

 

§ 15

ZMIANA UMOWY, REZYGNACJA Z REALIZACJI UMOWY, ZWROT TOWARU

1.Zwrot dostarczonych pełnowartościowych Towarów nie jest możliwy, chyba że IT wyrazi na to pisemną zgodę. Złożenie wniosku o dokonanie jakiegokolwiek zwrotu nie jest możliwe po upływie
7 dni od dnia dokonania dostawy.

2.W celu ewentualnego uzyskania zgody należy zwrócić się do Przedstawiciela IT ze stosownym wnioskiem oraz podaniem uzasadnienia.

3.IT ma prawo, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów, wycofać uprzednio udzieloną zgodę, jeżeli stwierdzi wady lub braki Towaru, po jego zwrocie do IT, w terminie 10 dni roboczych od dostarczenia materiału do IT. IT zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakościowej
i ilościowej Towaru na koszt Kupującego.

4.Wszelkie koszty związane ze zwrotem, a także koszty związane z odebraniem Towarów od IT
w sytuacji oznaczonej w § 15 ust. 3, ponosi Kupujący.

5.Zwracany Towar nie może mieć śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, przeróbek lub modyfikacji, jakiejkolwiek ingerencji w strukturę materiału lub jakichkolwiek innych uszkodzeń obniżających wartość. Ponadto Towar powinien być możliwy do jednoznacznego zidentyfikowania jako pochodzący od IT.

6.Procedura zwrotu Towarów niepełnowartościowych odbywa się na zasadach oznaczonych
w procedurze reklamacyjnej oznaczonej w § 19.

7.Zmiana przedmiotu lub innych warunków Umowy, a także rezygnacja z  jej realizacji na wniosek Kupującego jest możliwa wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą IT. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Kupujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów obsługi zamówienia.

8.W przypadku ostatecznego przyjęcia zwrotu lub wyrażenia zgody na zmianę zakresu Umowy przez IT lub wyrażenia przez IT zgody na odstąpienie od realizacji Umowy na wniosek Kupującego, rozliczenie nastąpi w następujący sposób:

a)W pierwszej kolejności strony dokonają kompensaty rozliczeń w ramach innych zamówień,

b)W razie braku możliwości kompensaty, IT dokona zwrotu nie wcześniej w terminie wskazanym przez IT na fakturze korygującej.

 

§ 16

JAKOŚĆ TOWARÓW

1. Jakości i miary określa się na podstawie powszechnych norm, a w razie ich braku - wg zwyczaju handlowego. Odstępstwa jakościowe, miarowe i wagowe są dozwolone w zakresie określonym normami lub odpowiednio wedle zwyczaju handlowego.

2. O ile nie wyspecyfikowano w Umowie wymagań jakościowych dla Towaru, uznaje się, że Towary
i tolerancje mają być zgodne ze stosowanymi przez IT i jego dostawców normami, według aktualnego stanu magazynowego.

3.Towar jest zgodny z Umową, jeśli w momencie przejścia ryzyka na Kupującego nie odbiega on lub
w nieistotnym stopniu odbiega od uzgodnionej przez Strony specyfikacji. Zgodność z Umową Towarów mierzy się wyłącznie wg jednoznacznych norm jakościowych i ilościowych dla zamawianego Towaru, a w przypadku braku odpowiednich norm – według norm i zasad zwyczajowo stosowanych przez IT. Odpowiedzialność za określony cel zastosowania lub szczególną zdatność może zostać przyjęta przez IT tylko w takim zakresie, w jakim zostało to jednoznacznie uzgodnione i potwierdzone przez IT. W pozostałych przypadkach ryzyko zdatności i zastosowalności ponosi wyłącznie Kupujący.
IT w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie,  bądź zniszczenie Towaru wskutek ich niewłaściwego stosowania przez Kupującego po przejęciu ryzyka.

 

§ 17

GWARANCJA JAKOŚCI

1.IT udziela Kupującemu na Towary sześciomiesięcznej gwarancji jakości począwszy od dnia dostawy Towaru lub jej poszczególnej części, chyba że IT wyraźnie wskazała inny okres gwarancji w Umowie lub odrębnym dokumencie gwarancyjnym. Każdorazowo gwarancja udzielana jest na warunkach określonych w § 17.

2.W przypadku wystąpienia wady Towaru, IT może według własnego uznania: usunąć wadę albo dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad albo wyrazić zgodę na usunięcie wady przez Kupującego na koszt IT (w zakresie uzasadnionych i niezbędnych kosztów) po uprzednim uznaniu odpowiedzialności za wadę i akceptacji kosztorysu. Powyższe powinno nastąpić w terminie uzasadnionym organizacyjnie, technicznie i logistycznie.

3.W przypadku braku wywiązania się przez IT z obowiązku oznaczonego w § 17 ust. 2 Kupujący będzie miał prawo, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu IT terminu nie krótszego niż 14 dni od dnia skutecznego doręczenia wezwania IT, usunąć wadę we własnym zakresie i obciążyć uzasadnionymi
i udokumentowanymi wydatkami z tego tytułu lub zażądać obniżenia ceny, a w przypadku wady prawnej – zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy.  

4.IT może odmówić usunięcia wady lub dokonania wymiany Towaru, jeśli jej usunięcie jest związane
z niewspółmiernymi kosztami, tj. w szczególności wtedy, gdy bezpośrednie koszty usunięcia wady, włącznie z koniecznymi w tym celu nakładami, przekraczają 80% ceny końcowej Towaru netto.

5.W przypadku Towarów sprzedawanych jako materiał zdeklasowany, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wad, z jakimi należy się liczyć w przypadku tego rodzaju Towarów.

6.Gwarancji nie podlegają Towary, które zostały przetworzone, zmodyfikowane, zabudowane, użyte niezgodnie z przeznaczeniem, przechowywane, użytkowane, zabezpieczone lub konserwowane
w sposób nieodpowiedni dla danego rodzaju Towaru, uszkodzone mechanicznie (w tym w wyniku działania sił przyrody), poddane kontaktowi ze stalą węglową.

7.Dla swojej skuteczności zgłoszenie roszczenia z tytułu gwarancji jakości powinno nastąpić przed upływem terminu obowiązywania gwarancji, o którym mowa w § 17 ust. 1. W zakresie szczegółowych wymagań  odnośnie sposobu zgłoszenia roszczenia z tytułu gwarancji jakości odpowiednie zastosowanie ma § 19.

 

§ 18

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.O ile w niniejszych OWH lub Umowie nie uregulowano inaczej, IT ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie istotnych obowiązków umownych tylko w przypadku umyślności lub rażącego niedbalstwa IT. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność IT jest wyłączona.
W szczególność IT nie ponosi odpowiedzialności za koszty zastąpienia Towaru (przy czym odpowiedzialność za zastąpienie Towaru jest ograniczona do kwoty objętej ubezpieczeniem OC IT,
w zakresie w jakim Ubezpieczyciel przyjął na siebie odpowiedzialność), utraconych korzyści, szkody następcze i pośrednie, kary umowne i odszkodowania, do zapłaty których zobowiązany był Kupujący, a także za niemożliwość korzystania z przedmiotu Umowy przez Kupującego oraz koszty przestoju zakładów produkcyjnych, urządzeń, maszyn lub transportów po stronie Kupującego. IT nie ponosi również odpowiedzialności za rozładunek Towaru i wszelkie inne uszkodzenia, które powstały z przyczyn niezawinionych przez IT.

2.Powyższa ograniczona odpowiedzialność nie obowiązuje w przypadku, gdy wskutek działania lub zaniechania IT doszło do utraty życia lub zdrowia lub uszkodzeń ciała w stopniu znacznym, przy czym tylko w zakresie odpowiedzialności z tego tytułu.

3.Wyłącza się wszelką odpowiedzialność IT z tytułu rękojmi.

 

§ 19

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1.Roszczenia z tytułu wad, o których mowa w § 14 ust. 2 będą rozpatrywane jedynie wtedy, jeśli wezwanie do usunięcia wady nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od danej dostawy. Wady ukryte powinny być zgłaszane przez Kupującego niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak niż  w terminie 5 dni roboczych od ich wykrycia,  przed upływem uzgodnionego w Umowie lub ustawowego terminu odpowiedzialności za wady.

2.Warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest przesłanie  do IT  na adres
e-mail: reklamacje@invest-tech.pl oraz do wiadomości Przedstawiciela IT odpowiedzialnego za przyjęcie zamówienia, zgłoszenia reklamacyjnego (zapewniającego jednoznaczną identyfikowalność pochodzenia Towaru od IT) zawierającego:

-numer zamówienia IT (Numer potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji) lub numerem Faktury VAT IT lub dokumentu WZ IT;

-nazwę oraz ilość reklamowanego Towaru;

-dokładny opis wady / braku Towaru;

-dowody na poparcie faktu zaistnienia wady / braku (w postaci zdjęć cyfrowych lub wyników badań
lub pomiarów).

3. Kupujący zobowiązany jest pod rygorem pominięcia jednocześnie z reklamacją wskazać swoje uzasadnione oczekiwania dotyczące rozwiązania zgłaszanego problemu, stosownie do zakresu zgłoszenia reklamacyjnego.

4.W przypadku zgłoszenia reklamacji, Kupujący winien niezwłocznie zapewnić IT możliwość kontroli reklamowanego Towaru oraz związanej z nim dokumentacji w terminie wskazanym przez IT, a także zabezpieczyć Towar przed jego dalszym pogorszeniem lub utratą wartości. Na wezwanie IT Kupujący powinien udostępnić reklamowany Towar lub jego próbkę na koszt IT. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji IT może obciążyć Kupującego kosztami przewozu i przeładunku Towarów oraz kosztów przeprowadzenia kontroli jakości, w szczególności zleconych badań i oględzin. Bezpodstawna odmowa przedstawienia dokumentów lub Towaru do oględzin przez IT skutkuje odrzuceniem reklamacji z winy Kupującego.

5.IT powinna udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 10 dni roboczych od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku braku możliwość rozpoznania reklamacji w wyżej wskazanym terminie, IT poinformuje Kupującego o przedłużeniu terminu rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upłynie 30 dni roboczych od zgłoszenia kompletnej i prawidłowej reklamacji.

6.Brak odpowiedzi ze strony IT w terminach wskazanych w § 19 ust. 5 nie jest tożsamy z uznaniem reklamacji za zasadną i nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

7.O sposobie rozpoznania reklamacji i udzielenia odpowiedzi decyduje IT. W przypadku uwzględnienia reklamacji, IT dokonuje wyboru sposobu rozwiązania zgłoszonego problemu, przy czym może przychylić się do sposobu proponowanego przez Kupującego, jednak nie jest nim związana.

8.W przypadku odmowy uznania reklamacji za zasadną w całości lub części, Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec stanowiska IT w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi od IT.

9.Sprzeciw musi zostać wniesiony w sposób wskazany w § 19 ust. 2, a ponadto zawierać także:

-wskazanie daty i oznaczenia decyzji IT stanowiącej przedmiot sprzeciwu,

-zwięzłe przedstawienie zarzutów wobec decyzji IT,

-uzasadnienie sprzeciwu.

10.IT udzieli odpowiedzi na sprzeciw w terminie 15 dni roboczych od dnia jego skutecznego wniesienia przez Kupującego.

11.Sprzeciw wniesiony po terminie lub niekompletny będzie uznany za niewniesiony, o czym IT zawiadomi Kupującego w terminie wskazanym w § 19 ust. 10. Brak wniesienia sprzeciwu będzie jednoznaczny z uznaniem decyzji IT przez Kupującego bez zastrzeżeń.

12.Wniesienie reklamacji lub sprzeciwu nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy lub wykonane usługi, bez wyraźnej pisemnej zgody IT.

 

§ 20

SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu, bądź za całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy z powodu siły wyższej. W razie wystąpienia  siły wyższej, Strona, której taki przypadek dotyczy, zobowiązana jest zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę, o ile to możliwe, na piśmie lub drogą elektroniczną przy zachowaniu formy dokumentowej, o takim zdarzeniu oraz podjąć rozsądne czynności celem uniknięcia skutków takiego zdarzenia.

2. Strony mają prawo do rozwiązania Umowy w całości lub w odpowiedniej części, jeżeli stan siły wyższej trwa odpowiednio dłużej niż:

a) w przypadku Towaru na specjalne zamówienie – 120 dni

b) w przypadku Towaru – 30 dni

3. Wystąpienie powyższych okoliczności związanych z siłą wyższą nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zapłaty za dostarczone już Towary oraz Towary dostarczone po ustaniu siły wyższej, o ile nie nastąpiło zdarzenie określone w § 20 ust. 2.

4. Jeżeli jakiekolwiek okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej dotyczyć będą bezpośrednio zdolności strony do wypełnienia swoich obowiązków w odpowiednim czasie, czas określony w Umowie na wypełnienie tychże obowiązków zostanie odpowiednio wydłużony o czas równy czasowi występowania przedmiotowych okoliczności.

5. Za siłę wyższą uważa się jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu strony nie mogły zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, blokady dróg, spory zbiorowe, konflikty zbroje, stan wojenny, stan epidemii, stan zagrożenia epidemią, stan klęski żywiołowej, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, ataki terrorystyczne, cyberataki, działalność przestępcza (w tym działalność o charakterze międzynarodowym oraz na obszarach wód lub powietrza), a także awarie pojazdów lub maszyn IT lub dostawców IT lub usługodawców IT, działania w wykonywaniu władzy publicznej oraz inne nadzwyczajne okoliczności niezawinione
i niemożliwe do przewidzenia przez żadną ze stron Umowy, a mające istotny i rzeczywisty wpływ na realizację zobowiązań umownych.

 

§ 21
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszych OWH wymagają publikacji na stronie internetowej IT pod rygorem nieważności.
2. W przypadku wystąpienia sporu na tle realizacji Umowy strony podejmą próbę jego polubownego rozwiązania (przez co należy rozumieć np. wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia). Jeżeli dojście do porozumienia okaże się niemożliwe lub poważnie utrudnione, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Sądem właściwym będzie każdorazowo sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę IT.
3. Nieskorzystanie przez IT z przysługujących jej uprawnień wynikających z niniejszych OWH, nie stanowi zrzeczenia się możliwości skorzystania z nich w przyszłości.
4.Jakiekolwiek ograniczenia wysokości kar umownych, kosztów obsługi zamówienia lub wszelkie inne limitacje wskazane w niniejszych OWH nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień IT do dochodzenia roszczeń przewyższających zastrzeżone kwoty lub wartości do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (z uwzględnieniem utraconych korzyści oraz szkód pośrednich i bezpośrednich).
5.W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszych OWH okażą się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub UE, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia sprzeczne zostaną zastąpione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym ich wykładni należy dokonywać w sposób dopuszczalnie najbardziej zbliżony do pierwotnej woli IT.
6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz w OWH mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Zanim przejdziesz do serwisu informujemy, że używamy analitycznych plików cookie dostarczanych przez Google Analytics.

Po co używamy takich plików?
Pozwalają nam one mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Jeśli wybierzesz z poniższych przycisk „Zaakceptuj” - będziemy używać plików cookie w wyżej wskazanych celach.

Jeśli wybierzesz „Odrzuć” – nie będziemy używać plików cookie we wskazanych celach
Odrzuć
Zaakceptuj
uznania invest-tech
Copyright © 2021 Invest-Tech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
INVEST-TECH Sp. z o.o. ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, Poland - NIP 879-22-90-755 - REGON 871546227. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu - KRS 0000005413. Kapitał zakładowy 1.000.000,00 Zarząd Spółki: Alicja Jezierska
uznania invest-tech
INVEST-TECH Sp. z o.o. ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, Poland - NIP 879-22-90-755 - REGON 871546227. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu - KRS 0000005413. Kapitał zakładowy 1.000.000,00 Zarząd Spółki: Alicja Jezierska