STRONA GŁÓWNA
O FIRMIE
OFERTA
CENTRUM SERWISOWE
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
Wyroby hutnicze ze stali, armatura przemysłowa - Invest-Tech Toruń
Menu
Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W INVEST-TECH SP. Z O.O.

I. Polityka ochrony danych osobowych

 1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych w Invest-Tech Sp. z o.o. (dalej jako: Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Invest-Tech Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000005413, kapitał zakładowy 200 000,00 zł, NIP 879-22-90-755.

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

 1. Polityka zawiera:
 1. opis zasad ochrony danych obowiązujących w Spółce,
 2. odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach).
 1. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej  Polityki jest Zarząd Spółki .
 2. Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:
 1. Spółka,
 2. komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwa informacji,
 3. komórki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w dużym rozmiarze,
 4. pozostałe komórki organizacyjne,
 5. wszyscy członkowie personelu Spółki.

Spółka powinna też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Spółki z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Spółkę.

 

II. Skróty i definicje:

Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Dane szczególnych kategorii oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.

Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Spółka powierzyłą przetwarzanie danych osobowych (np. zewnętrzna księgowość).

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności , zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

Spółka oznacza Invest-Tech Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000005413, kapitał zakładowy 200 000,00 zł, NIP 879-22-90-755.

 

III. Ochrona danych osobowych w Spółce – zasady ogólne

3.1. Filary ochrony danych osobowych w Spółce:

 1. Legalność – Spółka dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
 2. Bezpieczeństwo – Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie.
 3. Prawa jednostki – Spółka umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
 4. Rozliczalność – Spółka dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

3.2. Zasady ochrony danych

Spółka przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

3.3. System ochrony danych

System ochrony danych osobowych w Spółce składa się z następujących elementów:

 1. Inwentaryzacja danych. Spółka dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Spółce, klas danych,  zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
  1. przypadek przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych;
  2. przypadków przetwarzania danych osób, których Spółka nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane/UFO);
  3. przypadków przetwarzania danych dzieci;
  4. profilowania;
  5. współadministrowania danymi.
 2. Rejestr. Spółka opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Spółce (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Spółce.
 3. Podstawy prawne. Spółka zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
 1. utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
 2. inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Spółka przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
 1. Obsługa praw jednostki. Spółka spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
 1. obowiązki informacyjne. Spółka przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków;
 2. możliwość wykonania żądań. Spółka weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających;
 3. obsługa żądań. Spółka zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane;
 4. zawiadamianie o naruszeniach. Spółka stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
 1. Minimalizacja. Spółka posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:
 1. zasady zarządzania adekwatnością danych;
 2. zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
 3. zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.
 1. Bezpieczeństwo. Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
 1. przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
 2. przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
 3. dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
 4. posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 5. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych
  – zarządza incydentami.
 1. Przetwarzający. Spółka posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Spółki, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.
 2. Eksport danych.  Spółka posiada zasady weryfikacji, czy Spółka nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Liechtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
 3. Privacy by design. Spółka zarządza zmianami wpływającymi na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Spółce uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności ( a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
 4. Przetwarzanie transgraniczne. Spółka posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

 

IV. Inwentaryzacja

 1. Dane szczególnych kategorii i dane karne

Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania takich danych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii lub danych karnych Spółka postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

 

 1. Dane niezidentyfikowane

Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane, i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

 

 1. Profilowanie

            Spółka identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych        danych, i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W            przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego   podejmowania decyzji Spółka postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym             zakresie.

 1. Współadministrowanie

            Spółka identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym             zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

 

V. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych

 1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
 2. Spółka prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
 3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Spółce rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
 4. W Rejestrze dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Spółka uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, Spółka odnotowuje co najmniej: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategorii osób, (iv) opis kategorii danych, (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Spółki, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (vi) sposób zbierania danych, (vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających), (viii) informację o przekazaniu  poza EU/EOG; (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

VI. Podstawy przetwarzania

 1. Spółka dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
 2. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne, władza publiczna, uzasadniony cel Spółki), Spółka dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody – wskazując jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.
 3. Spółka wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (e-mail, telefon, SMS itp.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).
 4. Kierownik komórki organizacyjnej Spółki ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes Spółki, kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Spółki.

VII. Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych

 1. Spółka dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
 2. Spółka ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Spółki informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie korzystania z nich w Spółce, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu ze Spółką w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.
 3. Spółka dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
 4. Spółka wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
 5. W celu realizacji praw jednostki Spółka zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Spółkę, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.
 6. Spółka dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

VIII. Obowiązki informacyjne

 1. Spółka określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
 2. Spółka informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenia żądania tej osoby.
 3. Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
 4. Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
 5. Spółka określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie jest to możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
 6. Spółka informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
 7. Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
 8. Spółka informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
 9. Spółka informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
 10. Spółka bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

 

IX. Żądania osób

 1. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Spółka wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich.
  W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane|
  z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), Spółka może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
 2. Nieprzetwarzanie. Spółka informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
 3. Odmowa. Spółka informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania,
  o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
 4. Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Spółka informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Spółka nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
 5. Kopie danych. Na żądanie Spółka wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Spółka wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.
 6. Sprostowanie danych. Spółka dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Spółka ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Spółka informuje osobę o odbiorach danych na żądanie tej osoby.
 7. Uzupełnienie danych. Spółka uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Spółka nie musi przetwarzać danych, które są Spółce zbędne). Spółka może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Spółkę procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
 8. Usunięcie danych. Na żądanie osoby Spółka usuwa dane, gdy:
  1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach;
  2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych;
  4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego.

Spółka określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17
ust. 3 RODO.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Spółkę, Spółka podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 1. Ograniczenie przetwarzania. Spółka dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
 1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Spółki zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania Spółka przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje) bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 1. Przenoszenie danych.  Na żądanie osoby Spółka wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Spółce, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Spółki.
 2. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes Spółki lub o powierzone Spółce zadanie w interesie publicznym, Spółka uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania , nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli Spółka prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Spółka uwzględni taki sprzeciw , chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Spółkę na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Spółka uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
 5. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli Spółka przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Spółka zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Spółki, chyba że taka automatyczna decyzja:
 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Spółką;

lub

 1. jest wprost dozwolona przepisami prawa,

lub

 1. opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej się osoby.

 

X. Minimalizacja

Spółka dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:

 1. adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania),
 2. dostępu do danych,
 3. czasu przechowywania danych.

 

 1. Minimalizacja zakresu

Spółka zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

Spółka dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

Spółka przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

 1. Minimalizacja dostępu

Spółka stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).

Spółka stosuje kontrolę dostępu fizycznego.

Spółka dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

Spółka dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Spółki.

 1. Minimalizacja czasu

Spółka wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Spółce, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów produkcyjnych Spółki, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Spółkę. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

XI. Bezpieczeństwo

Spółka zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

 1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

Spółka przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

 1. Spółka zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
 2. Spółka kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
 3. Spółka przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Spółka analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 4. Spółka ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Spółka ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście, jak:

- pseudonimizacja,

- szyfrowanie danych osobowych,

- inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

- środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

 

 1. Oceny skutków dla ochrony danych

Spółka dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka, ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

Spółka stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Spółce.

 1. Środki bezpieczeństwa

Spółka stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.

Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Spółce i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Spółkę dla tych obszarów.

 1. Zgłaszanie naruszeń

Spółka stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych Osobowych w terminie 72 godzin
od ustalenia naruszenia.

XII. Przetwarzający

Spółka posiada zasoby doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Spółki opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Spółce.

Spółka rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.

XIII. Eksport danych

Spółka rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Spółka okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

 

 

XIV. Projektowanie prywatności

Spółka zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie  odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.

W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Spółkę odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowania bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

XV. Postanowienia końcowe

Polityka  ochrony danych osobowych wchodzi w życie z dniem 25. 05. 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe .

Szczegóły powyższego znajdziesz poniżej.

 

 1. Administrator danych osobowych

My, Invest-Tech Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, KRS 0000005413  jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Cele i podstawy przetwarzania
 • W celu złożenia, realizacji i dostarczenia złożonego zamówienia na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]);
 • W celu zawarcia umowy handlowej na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą i naszego Twoją (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • W celu złożenia zapytania ofertowego i udzielenia na nie odpowiedzi (podstawa
  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy handlowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • W celach analitycznych. (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji itp.), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO);
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa
  z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm
  z nami współpracujących (naszym partnerów), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Odbiorcy danych

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 

- podwykonawcom czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

- doradcom prawnym i ekonomicznym;

- innym niezależnym odbiorcom;

     -  podmiotom, których oferta uzupełnia naszą;
      - partnerom handlowym.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Okres przechowywania danych
 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy handlowej, złożenia i realizacji zamówienia przechowujemy przez okres negocjowania umowy/ warunków realizacji zamówienia oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia lub ustalenia warunków zamówienia.
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy handlowej / złożeniem i realizacją zamówienia przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu.
 3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 1. Twoje prawa:

 

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym , powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: www.invest-tech.pl. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: rodo@invest-tech.pl. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

 1. Informacja w związku z podaniem danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy/ przyjęcia i realizacji zamówienia,
 • warunkiem złożenia zapytania ofertowego lub oferty,
 • warunkiem dalszego świadczenia usług.

Jeżeli nie podasz danych:

 • możemy odmówić zawarcia umowy/przyjęcia i realizacji zamówienia,
 • możemy odmówić dalszego świadczenia usług.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE REJESTROWANE NA STRONIE WWW - COOKIES

 

Strona www.invest-tech.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 

Strona rejestruje jedynie cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji), które służą podtrzymaniu konkretnej zawartości strony dla odwiedzającego ją użytkownika.

 

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

 

Innowacyjna gospodarka
 
Firma realizuje projekt pod nazwą
"Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Invest-Tech"
wspófinansowany z środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Unia europejska
BLACHY
Invest-Tech
INVEST-TECH Sp. z o.o. ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, Poland - NIP 879-22-90-755 - REGON 871546227
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu - KRS 0000005413
Kapitał zakładowy 200.000,00 Zarząd Spółki: Alicja Jezierska
ISO 9001
2013 © INVEST-TECH Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Facebook Youtube