/
Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Poniższe informacje publikowane są przez Invest-Tech Sp. z o.o. (dalej: ,,Invest-Tech” lub „Spółka”) w związku z obowiązkiem sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, o którym mowa w art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

I. Informacje ogólne

a) Dane podmiotu:
Firma: Invest - Tech Spółka ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Toruń
Adres: ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń
Numer KRS: 0000005413
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 8792290755
REGON: 871546227
b) Opis prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 1. PKD 25,,, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
 2. PKD 28,,, Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana;
 3. PKD 43,9,, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;
 4. PKD 43,2,, Wykonywanie instalacji elektrycznych, wod. kan. i pozostałych instalacji budowlanych;
 5. PKD 33,,, Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
 6. PKD 42,2,, Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
 7. PKD 42,9,, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 8. PKD 46,72,Z, Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
 9. PKD 46,74,Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dod. wyposażenia hydraulicznego
 10. i grzejnego;
 11. PKD 46,9,, Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 12. PKD 71,1,, Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne;
 13. PKD 71,2,, Badania i analizy techniczne;
 14. PKD 72,19,Z, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
 15. i technicznych;
 16. PKD 85,59,B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
c) Krótka charakterystyka prowadzonej działalności:
Invest-Tech Sp. z o. o. prowadzi działalność na rynku stali nierdzewnej. Jako przedsiębiorstwo
produkcyjno-handlowe oferuje kompleksowe usługi w zakresie obróbki stali nierdzewnej, jest uznanym producentem między innymi kołnierzy nierdzewnych, a także wiarygodnym dostawcą szeregu innych produktów ze stali nierdzewnej.

II.Informacja o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W świetle realizowanej strategii podatkowej Spółka stosowała w 2022 roku szereg procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie (o ile były w danym stanie faktycznym wymagane), w szczególności dotyczących:
 • sporządzania deklaracji podatkowych, w tym zasad kontroli prawidłowości ich składania do odpowiednich organów oraz dokonywania terminowych wpłat należności podatkowych,
 • wystawiania faktur sprzedaży, z opisem metod należytej weryfikacji kontrahentów,
 • dokonywania zakupów, realizowania płatności oraz rozliczania dokumentów zakupowych,
 • rozstrzygania wszelkich wątpliwości podatkowych, w tym przede wszystkim kwestii dopuszczalności rozpoznania kosztów podatkowych oraz odliczenia podatku VAT naliczonego,
 • rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowych oraz terminowej wpłaty podatku,
 • realizacji obowiązków ustawowych w zakresie cen transferowych, w tym sporządzania stosownej dokumentacji oraz składania wymaganych oświadczeń,
 • realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR),
 • zgłaszania naruszeń w zakresie spraw podatkowych i prawnych oraz postępowania w przypadku potwierdzenia wystąpienia naruszenia, i. postępowania w zakresie inwentaryzacji magazynowej oraz zatwierdzenia jej wyników,
 • archiwizacji dokumentów, w tym przede wszystkim dokumentów istotnych z perspektywy dokonywanych rozliczeń podatkowych,
 • stałego monitorowania nowelizacji przepisów prawa podatkowego oraz zasad implementacji nowych obowiązków ustawowych,
 • uczestnictwa w postępowaniach podatkowych, w tym zasad współpracy z organem podatkowym w przypadku czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego.
Stosowane przez Spółkę procesy oraz procedury uwzględniają specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zapewniają rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, a także minimalizują ryzyko powstania nieprawidłowości natury podatkowej. W ramach wskazanych procesów oraz procedur Spółka przestrzegała określonego w strategii podatkowej zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników za prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Spółka realizuje obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności poprzez terminowe składanie właściwych deklaracji podatkowych, dokonywanie wpłaty należności podatkowych, uiszczanie wszelkich innych wymagalnych należności publicznoprawnych, prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi oraz jej archiwizowanie przez wymagany okres czasu, a także realizowanie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji cen transferowych.

III. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W 2022 roku Invest-Tech nie korzystała z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

IV. Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych w Polsce wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W 2022 roku Spółka była podatnikiem z tytułu:
 • podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatku od towarów i usług
 • podatku od nieruchomości
Wszelkie należności z tytułu powyższych podatków zostały uiszczone.

W 2022 roku Spółka była płatnikiem z tytułu:
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • zryczałtowanego podatku pobieranego od niektórych przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez podatników
Wszelkie należności z tytułu powyższych podatków zostały uiszczone.

W 2022 roku Spółka nie zidentyfikowała występowania schematów podatkowych, a w konsekwencji nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W 2022 r. Spółka dokonała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych następujących rodzajów transakcji, których wartość przekracza wyżej oznaczony próg kwotowy:
 
L.P. RODZAJ TRANSAKCJI NAZWA PODMIOTU DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU
1 Sprzedaż wyrobów gotowych Ekowater Sp. z o. o. Adres: Al. Jana Chrystiana Szucha 3/2,
00-580 Warszawa, Polska (Poland)
NIP: 1182088081 | REGON: 146357743
KRS: 437631 | Kapitał zakładowy: 1.050.000,00 zł

VI. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT

W 2022 r. Invest-Tech nie planowała ani nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych.

VII. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej

W 2022 roku Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, ani wiążącej informacji akcyzowej.

VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W 2022 r. (podobnie jak wcześniej) Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
Zanim przejdziesz do serwisu informujemy, że używamy analitycznych plików cookie dostarczanych przez Google Analytics.

Po co używamy takich plików?
Pozwalają nam one mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Jeśli wybierzesz z poniższych przycisk „Zaakceptuj” - będziemy używać plików cookie w wyżej wskazanych celach.

Jeśli wybierzesz „Odrzuć” – nie będziemy używać plików cookie we wskazanych celach
Odrzuć
Zaakceptuj
uznania invest-tech
Copyright © 2021 Invest-Tech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
INVEST-TECH Sp. z o.o. ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, Poland - NIP 879-22-90-755 - REGON 871546227. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu - KRS 0000005413. Kapitał zakładowy 1.000.000,00 Zarząd Spółki: Alicja Jezierska
uznania invest-tech
INVEST-TECH Sp. z o.o. ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, Poland - NIP 879-22-90-755 - REGON 871546227. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu - KRS 0000005413. Kapitał zakładowy 1.000.000,00 Zarząd Spółki: Alicja Jezierska