/
Regulamin obrotu opakowaniami

Regulamin obrotu opakowaniami

Regulamin obrotu opakowaniami

REGULAMIN OBROTU OPAKOWANIAMI

Dla Invest-Tech Sp. z o. o.
ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń

 

§ 1

Cele regulacji obrotu opakowaniami

1.Niniejszy regulamin został wprowadzony w celu zapewnienia najwyższej dbałości o ochronę środowiska za pośrednictwem zwiększenia kontroli nad procesem obrotu opakowaniami oraz uregulowania zasad ich rozliczania.


§ 2

Zakres obowiązywania   

1.Niniejszy Regulamin Obrotu Opakowaniami (dalej: Regulamin) stosuje się do umów sprzedaży, dostawy oraz innych umów zawieranych przez Invest Tech Sp. z o.o. w Toruniu (dalej: IT) z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego zarówno osobowej jak i kapitałowej oraz innymi formami przewidzianymi prawem zwanych dalej: Kontrahentem.
2.Regulamin stanowi integralną cześć umów i wiąże strony w całości, o ile strony nie postanowią inaczej
w umowie, potwierdzonym przez IT zleceniu lub zamówieniu.

 

§ 3

Definicje i oznaczenia

1.Definicje i oznaczenia pojęć użytych w niniejszym Regulaminie są tożsame z definicjami i oznaczeniami wskazanymi i wyjaśnionymi w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2019 poz. 542).

 

§ 4

Opakowania objęte Regulaminem

1.Regulamin obejmuje obrót i ewidencjonowanie następujących rodzajów opakowań:
A. Palety o wymiarach 40x60cm
B. Palety o wymiarach 60x80cm
C. Palety o wymiarach 80x120cm
D. Nadstawki paletowe do palet 60x80cm
E. Nadstawki paletowe do palet 80x120cm
F. Palety o wymiarach 80x240cm
G. Palety o wymiarach 100x200cm
H. Palety o wymiarach 125x250cm
I. Palety o wymiarach 150x300cm
J. Palety o wymiarach 150x400cm
K. Palety o wymiarach 150x600cm
L. Palety o wymiarach 200x300cm
M. Palety o wymiarach 200x400cm
N. Palety o wymiarach 200x600cm
O. Palety o innych wymiarach
P. Skrzynie drewniane o wymiarach 80x120cm
Q. Skrzynie drewniane o innych wymiarach
R. Belki wzmacniające o długości 150cm
S. Belki wzmacniające o długości 200cm
T. Palety o wymiarach 120x80cm (o obniżonej trwałości)
U. Zawiesia materiałowe

 

§ 5

Ewidencjonowanie i składowanie opakowań

1.Ewidencja opakowań wskazanych w § 4 ust. 1 i objętych Regulaminem jest prowadzona i przechowywana przez IT przy ulicy Płaskiej 32-34 w Toruniu.

2.Opakowania ewidencjonowane zgodnie z § 5 ust. 1 będą składowane na placu składowym w siedzibie IT przy ulicy Płaskiej 32-34 w Toruniu.

3.Za sprawowanie dozoru nad opakowaniami ewidencjonowanymi i składowanymi zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu odpowiedzialna jest IT.

 

§ 6

Własność opakowań

1.Opakowania dostarczone wraz z towarem są elementem towaru i stanowią własność IT.

2.W związku z § 6 ust. 1 koszty ewidencjonowania i przechowywania opakowań pokrywane są przez IT i kompensowane poprzez możliwość ich ponownego wykorzystania.

3.Kontrahent, który wystąpi wobec IT z żądaniem o zwrot opakowania będzie zobowiązany do uprzedniego pokrycia kosztów określonych w § 7 Regulaminu.

4.Własność opakowania zostanie skutecznie przeniesiona na Kontrahenta na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym IT.


§ 7

Koszty ewidencji i przechowywania opakowań

1.Koszt prowadzenia ewidencji wszystkich rodzajów opakowań wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu wynosi 10 zł za jedną sztukę opakowania.

2.Koszt składowania wynosi odpowiednio dla opakowań oznaczonych w § 4 ust. 1  lit.:
A. 9 zł
B. 12 zł
C. 15 zł
D. 12 zł
E. 15 zł
F. 18 zł
G. 30 zł
H. 36 zł
I. 54 zł
J. 60 zł
K. 180 zł
L. 195 zł
M. 195 zł
N. 228 zł
O. 90 zł
P. 45 zł
Q. 60 zł
R. 9 zł
S. 12 zł
T. 6 zł
U. 6 zł

3.Koszt prowadzenia dozoru nad wszystkimi rodzajami opakowań wskazanymi w § 4 ust. 1 Regulaminu wynosi 10 zł  za jedną sztukę opakowania.

                    
§ 8

Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2019 poz. 542).

2.W przypadku ewentualnych wątpliwości powstałych na etapie stosowania Regulaminu wyłączne uprawnienie do interpretowania jego postanowień przysługuje IT.

3.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2016 r.

Zanim przejdziesz do serwisu informujemy, że używamy analitycznych plików cookie dostarczanych przez Google Analytics.

Po co używamy takich plików?
Pozwalają nam one mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Jeśli wybierzesz z poniższych przycisk „Zaakceptuj” - będziemy używać plików cookie w wyżej wskazanych celach.

Jeśli wybierzesz „Odrzuć” – nie będziemy używać plików cookie we wskazanych celach
Odrzuć
Zaakceptuj
uznania invest-tech
Copyright © 2021 Invest-Tech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
INVEST-TECH Sp. z o.o. ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, Poland - NIP 879-22-90-755 - REGON 871546227. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu - KRS 0000005413. Kapitał zakładowy 1.000.000,00 Zarząd Spółki: Alicja Jezierska
uznania invest-tech
INVEST-TECH Sp. z o.o. ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, Poland - NIP 879-22-90-755 - REGON 871546227. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu - KRS 0000005413. Kapitał zakładowy 1.000.000,00 Zarząd Spółki: Alicja Jezierska