STRONA GŁÓWNA
O FIRMIE
OFERTA
CENTRUM SERWISOWE
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
Wyroby hutnicze ze stali, armatura przemysłowa - Invest-Tech Toruń
Menu

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe Invest Tech Sp. z o.o. w Toruniu

 

 

1. Zakres obowiązywania, oferta


 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dalej: OWH stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i stosuje się je do umów sprzedaży, dostawy oraz innych umów zawieranych przez Invest Tech Sp. z o.o. w Toruniu (dalej: IT) z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego i innymi formami przewidzianymi prawem zwanych dalej: Kupującym.

1.2. OWH stanowią integralną cześć umów i wiąże strony w całości, o ile strony nie postanowią inaczej w umowie, potwierdzonym przez IT zleceniu lub zamówieniu.

1.3. Propozycje składane przez IT, w szczególności informacje i dane zawarte w katalogach, folderach reklamowych i cennikach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o ile nie jest to wyraźnie stwierdzone w danym piśmie.

1.4 Na potrzeby niniejszego OWH za umowy uważa się również potwierdzone przez IT zlecenie lub

zamówienie (dalej: Umowa).

 

2. Ceny


 

2.1. O ile nie uzgodniono inaczej, Strony obowiązują ceny i warunki ustalone w Umowie.

2.2. Ceny zapisane zgodnie z pkt. 2.1 są cenami netto, które będą powiększone o należny podatek od towarów i usług lub inne należne podatki lub należności publiczno-prawne, w stawkach obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.

 

 

3. Płatności


 

3.1. O ile nie Strony nie uzgodniły inaczej, cena podlega zapłacie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT na oznaczony na fakturze rachunek bankowy IT, z zastrzeżeniem postanowień punktu 4 (Limit kupiecki). Za datę zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowym IT. Koszty realizacji zapłaty, w tym koszty związane z przewalutowaniem ponosi w  całości Kupujący.

3.2. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia na rzecz IT wszelkich należności
publiczno-prawnych, których obowiązek uiszczenia powstał po złożeniu zamówienia
w terminie 14 dni od doręczenia mu wezwania.

3.3. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny, IT ma prawo naliczyć odsetki w wysokości, przewidzianej przepisami prawa. IT zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego powyżej wskazane odsetki na zasadach ogólnych.

3.4. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny, przekraczającego 14 dni, IT może wstrzymać się z wykonaniem umowy do czasu zapłaty.

3.5. Odpowiedzialność za następstwa wstrzymania się  przez IT z wykonaniem Umowy w skutek opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny w całości obciążają Kupującego i nie może być przenoszona na IT.

3.6. Zastosowanie sankcji, opisanej w pkt 3.1. nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny i odbioru towaru.

3.7. Jeżeli Strony uzgodniły skonto, to odnosi się ono zawsze tylko do wartości towaru, bez kosztów jego dostawy i zakłada całkowite wyrównanie wszystkich wymagalnych wierzytelności Kupującego w momencie dokonania skonta. O ile nie uzgodniono inaczej, terminy skonta rozpoczynają się z datą wystawienia rachunku.

3.8. IT przysługuje prawo do dokonywania potrąceń wierzytelności przysługujących IT wobec Kupującego z wierzytelnościami Kupującego wobec IT na zasadach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

 

4. Limit kupiecki


 

4.1. IT może przyznać Kupującemu trzydziestodniowy limit kupiecki na wniosek Kupującego przedłożony Zarządowi IT za pośrednictwem opiekuna handlowego danego Kupującego.

4.2. Wniosek o limit kupiecki może zostać złożony po wykonaniu łącznie następujących warunków:

1) Wnioskodawca zawarł z IT trzy umowy, na podstawie których płatność za towar lub usługę nastąpiła przed dostawą lub wykonaniem usługi (przedpłata na podstawie faktury pro forma).

2) Wnioskodawca zawarł kolejne trzy umowy, na podstawie których płatność za towar i usługę nastąpiła w terminie 14 dni od dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

4.3. Odstępstwo od warunków udzielenia limitu kupieckiego jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Prezesa Zarządu.

4.4. Niedotrzymanie warunków płatności przez Kupującego powoduje utratę przyznanego limitu kupieckiego i wykonanie kolejnej Umowy będzie wymagało spełnienia warunków, wskazanych w ust. 4.2 pkt 1 i 2.

 

5. Zabezpieczenia


 

5.1 IT może uzależnić realizację Umowy od udzielenia zabezpieczenia płatności przez Kupującego. Zabezpieczenie musi zostać zaakceptowane pisemnie przez IT i może w szczególności przyjąć formę poręczenia, poręczenia wekslowego, akredytywy, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub zaliczki.

5.2 Mając na uwadze charakter oferowanych towarów  zastrzega się na korzyść IT margines ilościowy w realizacji zamówienia na poziomie plus-minus 5-10% względem przyjętego zamówienia.

 

6. Własność towaru


 

6.1. Do czasu całkowitej zapłaty wszelkich należności za daną dostawę towarów, towary te pozostają własnością IT. IT ma prawo przenieść prawa przysługujące mu wobec Kupującego z tytułu umowy na podmiot trzeci na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6.2. W przypadku wykorzystania lub przetworzenia towaru określonego w pkt. 5.1 przez Kupującego lub jego połączenia albo pomieszania z innymi rzeczami w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, uważać się będzie że IT stał się współwłaścicielem nowej rzeczy lub masy majątkowej powstałej z przetworzenia, połączenia lub pomieszania. Udziały we współwłasności oznacza się według stosunku wartości rzeczy przetworzonych, połączonych lub pomieszanych.

6.3. Zbycie przez Kupujący towaru określonego w pkt. 5.1 przed uiszczeniem całości ceny jest nieskuteczne.

6.4. W przypadku opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar przez Kupującego, IT może wedle swojego uznania, niezależnie od innych postanowień niniejszych OWH:

a)żądać zwrotu wydanych Kupującemu, a niezapłaconych towarów

b) zwrotu rzeczy powstałej z ich przetworzenia, połączenia bądź pomieszania

c) żądać zapłaty całości ceny towarów.

6.5. W przypadku wystąpienia przez IT z żądaniem zwrotu dostarczonych towarów, Kupujący jest zobowiązany zwrócić wydane, a nie opłacone towary na własny koszt i ryzyko w terminie 14 dni od chwili skierowania żądania. Koszty zwrotu obejmują w szczególności koszty załadunku, transportu i rozładunku w miejscu wskazanym przez IT.

6.6 Uprawnienia wskazane w pkt. 5.5 przysługuje IT także w sytuacji, gdy po zawarciu Umowy wysoce prawdopodobne będzie, że należności z tytułu danej Umowy zawartej z Kupującym są zagrożone wskutek braku możliwości płatniczych Kupującego.

6.7 Jeśli wartość ustanowionych zabezpieczeń przekracza zabezpieczone należności, włącznie z należnościami ubocznymi, w szczególności odsetkami, kosztami lub innymi należnościami wynikającymi z Umowy, o więcej niż 10 %, IT jest na wezwanie Kupującego zwolni nadwyżkę zabezpieczeń wg wyboru IT.

 

 

7. Realizacja dostaw


 

7.1. Terminowa realizacja Umowy nastąpi pod warunkiem posiadania przez IT towarów zamówionych przez Kupującego. Jeżeli z powodu braku zamówionych towarów w magazynach IT zrealizowanie Umowy nie będzie możliwe w uzgodnionym przez Strony terminie, IT zrealizuje zamówienie niezwłocznie po zakupie towarów objętych Umową lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

7.2. O ile w Umowie nie uzgodniono inaczej realizacja dostawy odbywa się za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora wybranego przez IT. Miejscem dostawy jest adres wskazany przez Kupującego w Umowie. Jeżeli Kupujący nie poda w Umowie adresu dostawy, IT może dokonać dostawy według własnego uznania do jednego z poniższych miejsc:

a) do dowolnego miejsca, w którym wykonywana jest działalność Kupującego;

b)  pod adres Kupującego wskazany w Rejestrze Przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej;

c) do miejsca wcześniej zrealizowanych dostaw.

7.3. Termin realizacji Umowy zaczyna biec w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez IT lub podpisania Umowy, pod warunkiem uzgodnienia w Umowie wszystkich szczegółów zamówienia oraz spełnienia przez Kupującego wszystkich obowiązków, w szczególności przedłożenie urzędowych zaświadczeń oraz złożenie na rzecz IT ustalonych zabezpieczeń.

7.4. Niedotrzymanie terminu dostaw przez IT uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy wyłącznie po uprzednim pisemnym wyznaczeniu IT dodatkowego terminu wykonania dostawy nie krótszego niż 7 dni.

7.5. W przypadku zwłoki IT odpowiada zgodnie z zapisami pkt 12 za szkody poniesione przez Kupującego z powodu zwłoki w realizacji dostawy. W przypadku zwłoki w dostawie IT niezwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym okresie zwłoki. W tej sytuacji Kupujący winien niezwłocznie poinformować IT o szacowanej wysokości szkody z tytułu powstałej zwłoki. Kupujący jest zobowiązany do podjęcia starań celem ograniczenia powstałej szkody. W przypadku, gdy Kupujący po pisemnym uzgodnieniu z IT dokona zakupów w celu ograniczenia szkody w realizacji Umowy, co do której nastąpiła zwłoka, IT zwróci Kupującemu zgłoszone i udokumentowane dodatkowe koszty zakupu celem pokrycia szkody oraz udowodnione szkody powstałe w  z związku ze zwłoką w dostawie. W przypadku, gdyby Kupujący nie dopełnił swoich obowiązków ograniczenia szkody zgodnie z niniejszym ustępem, odpowiedzialność IT za szkody z tytułu zwłoki ograniczy się do wysokości takiej szkody, jaka pozostałaby po wykonaniu przez Kupującego obowiązków, wynikających z niniejszego ustępu..

 

8. Jakość towarów


 

8.1 Jakości i miary określa się na podstawie obowiązujących na czas zawarcia umowy norm DIN/EN lub arkuszy danych materiałowych, a w razie ich braku - wg zwyczaju handlowego. Odstępstwa jakościowe, miarowe i wagowe są dozwolone w zakresie określonym normami DIN/EN lub obowiązującej zwyczaju. Odniesienia do norm, arkuszy danych materiałowych lub zakładowych zaświadczeń kontroli nie stanowią przyrzeczeń ani gwarancji, nie są nimi również oświadczenia zgodności, oświadczenia producenta i odpowiednie oznakowania typu CE.

8.2. Wartości wagowe są ustalane według ważenia dokonywanego przez IT lub jego dostawców. Cena towaru jest ustalana według wagi rzeczywistej towaru. Dowodem wagi jest kwit wagowy. O ile jest to prawnie dozwolone, waga może zostać ustalona normatywnie bez ważenia. Zapisy powyższe nie naruszają zwyczajowych naddatków i potrąceń wagi handlowej. Podane w dokumentach wysyłki ilości części, wiązek itp. nie są wiążące w stosunku do towarów liczonych wagowo. Jeśli nie przeprowadza się zwyczajowego ważenia detalicznego, obowiązuje każdorazowo waga łączna przesyłki. Różnice w stosunku do rachunkowych wag jednostkowych zostają proporcjonalnie rozdzielone na te wagi.

 

 

9. Odbiór przez Kupującego


 

9.1. Jeśli Umowa określa, iż Kupujący sam dokona odbioru towarów objętych dostawą, odbiór może nastąpić bezpośrednio po zgłoszeniu gotowości odbioru w zakładzie wskazanym przez IT, składzie celnym lub w magazynie IT. Koszty związane z odbiorem ponosi Kupujący.

9.2. Jeśli odbiór nie zostanie dokonany przez Kupującego, nie nastąpi w terminie określonym Umową lub będzie niekompletny z okoliczności nie leżących  po stronie IT, wówoczas IT jest uprawnione do wysyłki towaru bez jego odbioru lub do składowana towaru na koszt i ryzyko Kupującego oraz wystawienia z tego tytułu faktury VAT.

 

 

10. Zasady wysyłki


 

10.1. W przypadku, gdy transport organizuje IT, określenie trasy transportu, środka transportu oraz spedytora lub przewoźnika leży po stronie IT.

10.2. Jeśli transport objęty Umową określającą trasę do wskazanego w Umowie miejsca w przewidywalnym terminie okaże się znacznie utrudniony lub niemożliwy z przyczyn nie  leżących po stronie IT, IT jest uprawniony do dostarczenia towarów inną drogą lub do innego miejsca. Powstałe w ten sposób dodatkowe koszty ponosi Kupujący.

10.3. Wraz z przekazaniem towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary oraz wszelkie ryzyka związane z towarem, w szczególności ryzyko uszkodzenia i utraty towarów. W przypadku, gdy Kupujący sam odbiera towar, zgodnie z postanowieniami pkt 8 OWH korzyści i ciężary oraz ryzyko uszkodzenia i utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą podstawienia towaru do odbioru. IT może ubezpieczyć towar na koszt Kupującego tylko na jego wyraźne pisemne polecenie lub w oparciu o stosowny zapis w Umowie.

10.4. Towary powinny odpowiadać średnim wymaganiom dla danego rodzaju towarów i powinny być opakowane lub pozbawione opakowania według odpowiednich przepisów prawa lub praktyki IT. Koszty opakowania oraz innych środków ochronnych obciążają Kupującego.

10.5. IT może realizować dostawy częściowe.

 

 

11. Charakter umów


 

11.1. Umowa może mieć charakter jednorazowy lub ciągły.

11.2. W przypadku Umów o charakterze ciągłym, Strony określą w umowie podział towarów w okresowych planach dostaw z rozbiciem na poszczególne miesiące lub inne okresy.

11.3. Jeżeli pojedyncze zamówienie, po pisemnym uzupełnieniu przez Kupującego Umowy, przekroczy ilości towarów przewidziane w Umowie, IT  może dostarczyć zwiększoną ilości towaru. Towary przekraczające ilości wskazane w Umowie zostaną dostarczone po cenach obowiązujących w chwili uzupełnienia Umowy lub dostawy.

 

 

12. Odpowiedzialność za wady


 

12.1. Towar jest zgodny z umową, jeśli w momencie przejścia ryzyka na Kupującego nie odbiega on lub w nieistotnym stopniu odbiega od uzgodnionej przez Strony specyfikacji. Zgodność z umową towarów mierzy się wyłącznie wg jednoznacznych norm jakościowych i ilościowych dla zamawianego towaru. Odpowiedzialność za określony cel zastosowania lub szczególną zdatność jest przyjmowana tylko w takim zakresie w jakim zostało to jednoznacznie uzgodnione. W pozostałych przypadkach ryzyko zdatności i zastosowalności ponosi wyłącznie Kupujący. IT w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie bądź zniszczenie towaru w skutek ich niewłaściwego stosowania przez Kupującego po przejęciu ryzyka.

12.2. Kupujący winien niezwłocznie zbadać towar po jego otrzymaniu. Roszczenia z tytułu wad będą rozpatrywane jedynie wtedy, jeśli wezwanie do usunięcia wady nastąpi niezwłocznie na piśmie. Wady ukryte powinny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich wykkryciu, najpóźniej jednak przed upływem uzgodnionego w umowie lub ustawowego terminu przedawnienia.

12.3. W przypadku wystąpienia wady towaru, IT może według własnego uznania: usunąć wadę albo dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. Jeżeli IT nie usunie wady albo nie dostarczy Kupującemu towaru wolnego od wad, Kupujący może po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, nie krótszego jednak niż dwa tygodnie, do dokonania tych czynności albo żądać obniżenia ceny kupna, albo odstąpić od umowy. Dalej idące roszczenia są wykluczone. Nie narusza to postanowień pkt 12.

12.4. W przypadku wystąpienia wady prawnej towaru Kupujący jest uprawniony do żądania jej usunięcia w ciągu dwóch tygodni od dnia jej wykrycia. W razie nie usunięcia wady w terminie, wskazanym w zdaniu poprzedzającym, odpowiednie zastosowanie znajdzie przepis ust.  11.3.

12.5. IT może odmówić naprawy towaru, jeśli naprawa jest związana z niewspółmiernymi kosztami, tj. w szczególności wtedy, gdy bezpośrednie koszty naprawy, włącznie z koniecznymi w tym celu nakładami, przekraczają 100% ceny końcowej towaru netto.

12.6. Jeżeli Kupujący nie stwierdził wadliwości towarów objętych dostawą przy ich odbiorze w skutek niedokonania kontroli albo niezachowania należytej staranności przy dokonywaniu kontroli towarów, jego uprawnienie do żądania usunięcia wad zostaje wyłączone.

12.7. W przypadku zgłoszenia reklamacji Kupujący winien niezwłocznie zapewnić IT możliwość kontroli reklamowanego towaru. Na wezwanie IT Kupujący powinien udostępnić reklamowany towar lub jego próbkę na koszt IT. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji IT może obciążyć Kupującego kosztami przewozu i przeładunku towarów oraz kosztów przeprowadzenia kontroli jakości, w szczególności zleconych badań i oględzin.

12.8. W przypadku towarów sprzedawanych jako materiał zdeklasowany, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wad, z jakimi należy się liczyć w przypadku tego rodzaju towarów.

 

 

13. Ograniczenia odpowiedzialności i przedawnienie


 

13.1 O ile w niniejszych OWH lub Umowie nie uregulowano inaczej IT ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie istotnych obowiązków umownych tylko w przypadku umyślności lub rażącego niedbalstwa IT. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność IT jest wyłączona.

13.2 Powyższa ograniczona odpowiedzialność nie obowiązuje w przypadku, gdy w skutek działania lub zaniechania IT doszło do narażenia życia lub zdrowia lub uszkodzeń ciała.

 

 

14. Sprzedaż zagraniczna, Podatek od towarów i usług


 

14.1. Jeśli Kupujący mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (odbiorca zagraniczny) odbiera towar oraz transportuje lub wysyła go do kraju trzeciego (spoza Unii Europejskiej), zobowiązany jest przedłożyć IT wymaganą przepisami podatkowymi kopię dokumentu, w którym organ określony w przepisach celnych potwierdził wywóz towarów zgodnych z treścią Umowy poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli dokument ten nie zostanie przez kupującego przedłożony w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu odebrania towarów, IT obciąży kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczanych towarów. Jeżeli dokument ten zostanie następnie przedstawiony przez kupującego, IT skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.

14.2. W przypadku dostaw z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, kupujący winien podać IT swój ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, pod jakim prowadzi działalność na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska kraju Unii Europejskiej oraz przedstawić dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że dostarczone przez IT towary zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, tj. w szczególności: dokumenty przewozowe otrzymane przez przewoźnika lub spedytora, odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium Polski, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. W sytuacji braku listu przewozowego, z którego jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego niż Polska kraju Unii Europejskiej kupujący zobowiązany jest przedstawić inne dokumenty jednoznacznie potwierdzające dostarczenie towarów do odbiorcy w kraju docelowym takie jak: dokumenty dotyczące ubezpieczenia i frachtu, dokumenty potwierdzające zapłatę za towar, potwierdzenie odbioru towarów przez nabywcę w kraju docelowym. Jeżeli kupujący nie przedstawi powyższych dokumentów w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odebrano towary, IT obciąży kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczonych towarów. Jeżeli wymienione powyżej dokumenty zostaną następnie przedstawione przez kupującego, IT skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.

 

 

15. Odstąpienie od Umowy


 

15.1 W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności rezygnacji z zakupu IT może naliczyć karę w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.

15.2 W przypadku odstąpienia przez Kupującego lub IT od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności rezygnacji z zakupu lub usługi przez Kupującego  w sytuacji, gdy przedmiot Umowy został przygotowany na specjalne zamówienie Kupującego, poza karą umowna określona w ust. 14.1. powyżej IT przysługuje zwrot wszelkich kosztów związanych z wytworzeniem przedmiotu Umowy, w szczególności kosztów materiału, transportu oraz kosztó wytworzenia i magazynowania przedmiotu Umowy.

15.3. Prawo odstąpienia od umowy przez IT z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności barku lub opóźnienia zapłaty (nawet częściowej) może nastąpić do czasu dostawy towaru lub jego ostatniej części.

15.4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez IT przekracza kwoty określone w ust. 15.1 - 15.3 IT może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

 

16. Siła wyższa


 

16.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu bądź za całkowite bądź częściowe niewykonanie Umowy z powodu siły wyższej. W razie wystąpienia  siły wyższej, Strona, której taki przypadek dotyczy, zobowiązana jest zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie o takim zdarzeniu oraz podjąć rozsądne czynności celem uniknięcia skutków takiego zdarzenia.

16.2. Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż 30 dni, Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia w całości lub w odpowiedniej części.

16.3. Wystąpienie powyższych okoliczności związanych z siłą wyższą nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zapłaty za dostarczone już towary.

16.4. Jeżeli jakiekolwiek okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej dotyczyć będą bezpośrednio zdolności strony do wypełnienia swoich obowiązków w odpowiednim czasie, czas określony w umowie na wypełnienie tychże obowiązków zostanie odpowiednio wydłużony o czas równy czasowi występowania przedmiotowych okoliczności.

16.5. Za siłę wyższą uważa się jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu strony nie mogły zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbroje, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, a także konflikty między pracodawcami i pracownikami we własnych i obcych zakładach, awarie maszyn, działania w wykonaniu władzy publicznej oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze stron umowy.

 

 

17. Postanowienia końcowe


 

17.1. Wszelkie zmiany niniejszych OWH wymagają zachowania formy pisemnej oraz publikacji na stronie internetowej IT pod rygorem nieważności.

17.2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę IT.

17.3. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz w OWH mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 

 

Regulamin obrotu opakowaniami Invest Tech Sp. z o.o. w Toruniu

 

1. Cele regulacji obrotu opakowaniami1.Niniejszy regulamin został wprowadzony w celu zapewnienia najwyższej dbałości o ochronę środowiska za pośrednictwem zwiększenia kontroli nad procesem obrotu opakowaniami oraz uregulowania zasad ich rozliczania.


2. Zakres obowiązywania1.Niniejszy Regulamin Obrotu Opakowaniami (dalej: Regulamin) stosuje się do umów sprzedaży, dostawy oraz innych umów zawieranych przez Invest Tech Sp. z o.o. w Toruniu (dalej: IT) z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego zarówno osobowej jak i kapitałowej oraz innymi formami
przewidzianymi prawem zwanych dalej: Kontrahentem.
2.Regulamin stanowi integralną cześć umów i wiąże strony w całości, o ile strony nie postanowią inaczej w umowie, potwierdzonym przez IT zleceniu lub zamówieniu.

 

3. Definicje i oznaczenia


 

1.Definicje i oznaczenia pojęć użytych w niniejszym Regulaminie są tożsame z definicjami i oznaczeniami wskazanymi i wyjaśnionymi w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.).

 

4. Opakowania objęte Regulaminem1.Regulamin obejmuje obrót i ewidencjonowanie następujących rodzajów opakowań:
A. Palety o wymiarach 40x60cm
B. Palety o wymiarach 60x80cm
C. Palety o wymiarach 80x120cm
D. Nadstawki paletowe do palet 60x80cm
E. Nadstawki paletowe do palet 80x120cm
F. Palety o wymiarach 80x240cm
G. Palety o wymiarach 100x200cm
H. Palety o wymiarach 125x250cm
I. Palety o wymiarach 150x300cm
J. Palety o wymiarach 150x400cm
K. Palety o wymiarach 150x600cm
L. Palety o wymiarach 200x300cm
M. Palety o wymiarach 200x400cm
N. Palety o wymiarach 200x600cm
O. Palety o innych wymiarach
P. Skrzynie drewniane o wymiarach 80x120cm
Q. Skrzynie drewniane o innych wymiarach
R. Belki wzmacniające o długości 150cm
S. Belki wzmacniające o długości 200cm
T. Palety o wymiarach 120x80cm (o obniżonej trwałości)
U. Zawiesia materiałowe


5. Ewidencjonowanie i składowanie opakowań1.Ewidencja opakowań wskazanych w § 4 ust. 1 i objętych Regulaminem jest prowadzona i przechowywana przez IT przy ulicy Płaskiej 32-34 w Toruniu.
2.Opakowania ewidencjonowane zgodnie z § 5 ust. 1 będą składowane na placu składowym w siedzibie IT przy ulicy Płaskiej 32-34 w Toruniu.
3.Za sprawowanie dozoru nad opakowaniami ewidencjonowanymi i składowanymi zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu odpowiedzialna jest IT.

 

6. Własność opakowań1.Opakowania dostarczone wraz z towarem są elementem towaru i stanowią własność IT.
2.W związku z § 6 ust. 1 koszty ewidencjonowania i przechowywania opakowań pokrywane są przez IT i kompensowane poprzez możliwość ich ponownego wykorzystania.
3.Kontrahent, który wystąpi wobec IT z żądaniem o zwrot opakowania będzie zobowiązany do uprzedniego pokrycia kosztów określonych w § 7 Regulaminu.
4.Własność opakowania zostanie skutecznie przeniesiona na Kontrahenta na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym IT.

 

7. Koszty ewidencji i przechowywania opakowań1.Koszt prowadzenia ewidencji wszystkich rodzajów opakowań wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu wynosi 10 zł za jedną sztukę opakowania.
2.Koszt składowania wynosi odpowiednio dla opakowań oznaczonych w § 4 ust. 1 lit.:
A. 9 zł
B. 12 zł
C. 15 zł
D. 12 zł
E. 15 zł
F. 18 zł
G. 30 zł
H. 36 zł
I. 54 zł
J. 60 zł
K. 180 zł
L. 195 zł
M. 195 zł
N. 228 zł
O. 90 zł
P. 45 zł
Q. 60 zł
R. 9 zł
S. 12 zł

T. 6 zł
U. 6 zł
3.Koszt prowadzenia dozoru nad wszystkimi rodzajami opakowań wskazanymi w § 4 ust. 1 Regulaminu wynosi 10 zł za jedną sztukę opakowania.


8. Postanowienia końcowe1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.).
2.W przypadku ewentualnych wątpliwości powstałych na etapie stosowania Regulaminu wyłączne uprawnienie do interpretowania jego postanowień przysługuje IT.
3.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2016 r.

 

Innowacyjna gospodarka
 
Firma realizuje projekt pod nazwą
"Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Invest-Tech"
wspófinansowany z środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Unia europejska
BLACHY
Invest-Tech
INVEST-TECH Sp. z o.o. ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, Poland - NIP 879-22-90-755 - REGON 871546227
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu - KRS 0000005413
Kapitał zakładowy 200.000,00 Zarząd Spółki: Alicja Jezierska
ISO 9001
2013 © INVEST-TECH Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Facebook Youtube